?¤??a€”??a€°a????a€??¨?§????????????a€|a€???a€|??????????a€?a€???a€|?·????a€°?????????????§?ˇa€??¤???°????????a€??????????¤???°???????¤???§??a€?????a??a€??§??a€°????????a€|???¤??????a€|a€???a€|????a€?a€????????§a€ˇa€??§????????a€ˇ??a€???????????a€??°???…?′?????????????§? a€??§???????????????¨?????¤??a€“?…???????§??a???¤??? ???????§??????a??a€°?¤??? ?§?-a€°????????a€“a???¤???°???????§??a€°????????a€|???¤??????a€|a€???a€|????a€?a€???????????a€????|a€??§???¤?§??? ?§?????§?±????a??????????????????a€?a€???a?????§a€?????a€|a€???a€|????a??????a€ˇ????a€?a€???? ?…?§??a€°?§?-a€°???????????????¤???§a????????a€ ?§a?????¤?????????????¤???§a€?????????????????????????a€“?¤???°???????¤???§??a€???????a€??????????|?????????¤???¤???·????? ? ?¤?????¤??a€??§?ˇa€??§a€°?????′?¨??????100%???????§???????¤?¤?§a€°????????????a€“?§?ˇa€??§????????????a€????§a€°??????????????????????a???§?¤?????????????¤????a€????????????????§a€??¨?¤???°???????¤???§??a€?????a€|a€???a€|????a€?a€???a??a€?

Dobro došli na stranice Centra borila??ko-terapeutskih vještina SHIN. Stranice su optimizirane za I.Explorer od varijante 7.0. na dalje.

Centar SHIN je udruga koja objedinjuje praksu posebnog tipa tradicionalnih sino-japanskih vještina i metoda. Sve ove prakse bez obzira na vanjsku pojavnost, vje??ba??ima nude rad na osobnom razvoju, koriste??i podjednako um i tijelo, te u krajnjem ishodu zajedni??ka svrha im je izgra?‘ivanje i odr??avanje svjesnog i harmoni??nog ljudskog bivanja.

BUDO: - KEMPO KARATE - Ovo je borila??ki karate sustav zasnovan na tradicionalnom kempu sa Okinawe, koji je unato?? borila??koj efikasnosti, prvenstveno nenasilan i samo obramben u svojim principima. Sa borila??kog aspekta gledano to je prethodnik modernog Karate-a, vještina koja je, nastala kao civilna metoda samoobrane u vrlo surovim egzistencijalnim uvjetima, cjelovit sustav koji izuzev „udara??kih“ tehnika  ne zapostavlja niti tehnike poluga ili izvo?‘enja iz ravnote??e.
Uz izvornost borila??kog, natjecateljskim pravilima neograni??enog tehni??kog curiculuma, ova vještina je sa??uvala i izvorne principe duhovnosti. U skladu sa principima po kojima Centar SHIN funkcionira, kod nas se vje??ba ponešto metodološki osuvremenjena, te tehni??ki i takti??ki proširena varijanta izvorne prakse. Ove izmjene i dopune izvornog sustava napravljene su u skladu sa borila??kim ali i sociološkim zahtjevima današnjice.

AKTUALNO...

 

YOGA: - KEMPO YOGA - Ovaj sustav ima du??i razvojni proces te objedinjuje drevnu tradiciju indijske yoge s prakti??nim, dinami??nijim kineskim oblikom vje??banja, te  japanskom metodologijom poduke. Zasnovana je na dijagnosti??kim principima, a kroz uglavnom dinami??ne vje??be razgibavanja, osna??ivanja, istezanja, disanja i ravnote??e poti??e proces osvještavanja s terapeutskom i korektivnom svrhom. Ova metoda je na zapad došla, kako samo ime ka??e, uz Kempo kojem je tradicionalno bila podr??avaju??i sustav, da bi nakon Drugog svjetskog rata zapo??ela proces osamostaljenja i metodološkog zaokru??ivanja.
           - ZEN YOGA- U Centru «SHIN» vje??ba se i ponešto mla?‘a varijanta prethodno spomenute Kempo Yoge. To je suvremeni sustav koji tako?‘er zadr??ava mnoge tradicionalne aspekte te naglašava Zen meditaciju kroz kretanje i u mirovanju.

U Centru ovim metodama i vještinama, unato?? drevnom obliku, pristupamo na metodološki  suvremeniji na??in, pokušavaju??i te tradicionalne prakse uklopiti i upotrijebiti u svakodnevnom kontekstu, ali bez njihove banalizacije i komercijalizacije.

DHYANA: - CHAN MEDITACIJA - Sve tjelesne metode koje se prakticiraju u Centru, uz terapeutski aspekt imaju sna??no izra??en i onaj meditativni. Uporište ovog meditativnog aspekta kod ovih vještina i metoda se nalazi u budisti??koj tradiciji i filozofiji, te dakako praksi. Stoga se u Centru podr??ava i meditativna praksa, budisti??kih izvorišta i to poglavito kineska Chan praksa.

Na našim stranicama glavnina materijala je dostupna svima, a opse??an dodatak dostupan je samo ??lanovima.

Gdje god postoje reference, nastojimo uklopiti i rakurs znanosti, te suvremenim rije??nikom i metodologijom ove drevne prakse, pribli??iti suvremenom ??ovjeku.